ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500    sciences & mathematics
หมวดวิทยาศาสตร์

561   บรรพชีวินวิทยาของพืช จุลชีพที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิล (Fossils)

562   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นซากดึกดำบรรพ์

563   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลและริมฝั่งทะเลที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ เช่น ปะการัง ปลาดาว

564   มอลลัสกาที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ สัตว์ตระกูลหอย

565   สัตว์ตระกูลแอนโทรโพลดาที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ เช่นไส้เดือน แมลง

566   สัตว์มีกระดูกสันหลังที่เป็นซากดึกดำบรรพ์

567    สัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็น สัตว์ตระกูลปลาที่เป็นซากดึกดำบรรพ์

568   สัตว์ตระกูลนกที่เป็นซากดึกดำบรรพ์

569   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นซากดึกดำบรรพ์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com