ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

หมวด 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ (Natural sciences&mathematics)

540    Chemistry & allied sciences (เคมี)

541    เคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีทฤษฏี(Physical Chemistry and Theoretical Chemistry)

542    เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุในวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการเคมี

543    เคมีวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์แบบต่างๆ การป่นให้เป็นผง การใช้ความร้อน การใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การใช้รังสี การใช้โครแมโตรกราฟฟิก

544    การวิเคราะห์คุณสมบัติของสาร โดยใช้วิธีการต่างๆ ใน543

545    การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การดูปริมาณที่ใช้ การดูปริมาณแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อสาร การดูปริมาตร

546    เคมีอนินทรีย์ เคมีของสิ่งไม่มีชีวิต

547    เคมีอินทรีย์

548    ผลึกของสารเคมี

549    วิทยาแร่ แร่ธาตุวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องแร่

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com