ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

530   ฟิสิกส์

530   ฟิสิกส์

531   กลศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง

532    กลศาสตร์ของเหลว มวล ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะของเหลว

533    กลศาสตร์ของแก๊ส มวล ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะของแก๊ส

534    เสียง แหล่งกำเนิดเสียง การสะท้อน การดูดกลิ่น การเดินทางของเสียงในตังกลางชนิดต่างๆ ความถี่ ระดับเสียง อัลตร้าโชนิก

535    แสง สเปกตรัมของแสง อสงชนิดต่างๆ เช่น แสงอินฟาเรด แสงอัลตร้าไวโอเลต ทฤษฎีต่างๆของแสง เช่น ทฤษฎีคอร์พัสคิวล่าร์ ทฤษฎีคลื่น ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า การเดินทางของแสง ลำแสง การสะท้อนของแสง

536    ความร้อน ทฤษฎีเกี่ยวกับความร้อน การเคลื่อนที่ของความร้อน รังสีความร้อน ผลต่อความร้อนที่มีต่อสาร(การขยายตัว การหดตัว การหลอมเหลว การกลายเป็ยไอ) อุณหภูมิ ความจุความร้อน ความร้อนจำเพาะ เทอร์โมไดนามิก

537    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิติ ไฟฟ้ากระแส การนำไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าต่างๆ

538    แม่เหล็ก สารแม่เหล็ก คุณสมบัติของแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก

539    ฟิสิกส์ยุคใหม่ โมเดริ์นฟิสิกส์ โครงสร้างของสาร โครงสร้างของโมเลกุล โครงสร้างอะตอม

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:September 2010


Send comments to Chumpot@hotmail.com