ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

520    Astronomy & allied sciences (ดาราศาสตร์)

520    Astronomy & allied sciences (ดาราศาสตร์)

521   การเคลื่อนไหวในท้องฟ้า

522    เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในดาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง

523    วัตถุ ปรากฎการณ์ท้องฟ้า จักรราศี

524    ไม่กำหนดใช้

525    โลกในแง่ภูมิดาราศาสตร์

526    ภูมิคณิตศาสตร์ การคำนวณขนาด รูปทรง พื้นที่ผิว แรงดึงดูดของโลก การทำแผนที่โลก

527    การกำหนดเส้นละติจูด (เส้นรุ้ง) และเส้นลองติจูด (เส้นแวง)

528    ปฏิทินการเดินเรือ

529    การกำหนดเวลา การเทียบเวลา

529.3    ปฏิทิน ปฏิทินร้อยปี ปฏิทินแบบต่างๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:September 2010


Send comments to Chumpot@hotmail.com