ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500 Natural sciences and mathematics
หมวดวิทยาศาสตร์

                   

500   Natural sciences & mathematics (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ คณิตศาสตร์)

500.2    วิทยาศาสตร์กายภาพ

500.5    วิทยาศาสตร์อวกาศ

500.8    ประวัติและเรื่องราววิทยาศาสตร์โดยพิจารณาตามชนิดของบุคคล

501    ปรัชญาและทฤษฎีวิทยาศาสตร์

502    เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

503    พจนานุกรม สารานุกรมวิทยาศาสตร์

505    สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องทางวิทยาศาสตร์

506    องค์กรและการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์

507    การศึกษา การวิจัย การสอนทางวิทยาศาสตร์

508    ประวัติของธรรมชาติ การพรรณนาและการสำรวจปรากฏการณ์ในธรรมชาติ

509    ประวัติความเป็นมา ภูมิภาค บุคคล เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com