ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

490   ภาษาอื่นๆ

491   กลุ่มภาษาอิโดยูดรเปียนตะวันออก และ กลุ่มภาษาเซลติก (Celtic languages)

492   กลุ่มภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก (Afro-asiatic languages)

493   กลุ่มภาษาที่มิใช่แอฟโฟร-เอเชียติก

494   กลุ่มภาษาอัลตาอิก (Altaic languages) กลุ่มภาษาอูรัลอิก (Uralic languages ) กลุ่มภาษาไฮเปอร์โบเรียน(Hyperborean languages)กลุ่มภาษาดราวิเดียน (Dravidian languages)

495   กลุ่มภาษาเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มภาษาซิโน-ทิเบต

496   กลุ่มภาษาแอฟริกัน

497   กลุ่มภาษาชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ

498   กลุ่มภาษาชนพื้นเมืองในอเมริกาใต้

499   กลุ่มภาษาอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com