ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

420 ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษโบราณ

420   ภาษาอังกฤษ ความเป็นมา พัฒนาการ

421   ระบบการเขียน การออกเสียงของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน

422    นิรุกติศาสตร์ของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน

423   พจนานุกรมของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน

424   ไม่ได้กำหนดใช้

425   ไวยากรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน

426   [ไม่ได้กำหนดใช้]

427   ภาษาอังกฤษที่ผิดเพี้ยนไปจากภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน

428   การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ

429   ภาษาอังกฤษโบราณ ภาษาแองโกลแซ็กซอน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com