ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

400 Language ภาษาศาสตร์

410   ภาษาศาสตร์

411   ระบบการเขียน ตัวอัษร สัญลักษณ์สื่อความหมาย อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน

412    นิรุกติศาสตร์

413   พจนานุกรมหลายภาษา(มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป)

414   สัทศาสตร์

415   ไวยากรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษา

416   ไม่ได้กำหนดใช้

417   ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ

418   การใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน ภาษาศาสตร์ประยุกต์

419   ภาษาสัญลักษณ์อื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com