ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์ Social Sciences

390    ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา

392    ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

392.1   ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การบรรลุนิติภาวะ

392.3    ประเพณีเกี่ยวกับการปลูกเรือน การสร้างที่อยู่อาศัย

392.4   ประเพณีเกี่ยวกับการจีบผู้หญิง การหมั้น

392.5   ประเพณีการแต่งงาน

392.6    ประเพณีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เช่น การนัดหมายพบปะระหว่างหนุ่มสาว (การออกเดท) การให้สาวแก่ติดตามไปกับสาวรุ่น การให้แม่สื่อชักนำให้แต่งงานกัน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com