ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

300 หมวดสังคมศาสตร์ Social Sciences
390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
391 ขนบธรรมเนียมการแต่งกาย

391.1    เครื่องแต่งกายของบุรุษ

391.2    เครื่องแต่งกายของสตรี

391.3    เครื่องแต่งกายของเด็ก

391.4    เครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น ถุงมือ เนคไท ผ้าพันคอ ชุดชั้นใน หมวก ผ้าคลุมหน้า แว่นตา ไม้ตะพด กระดุม

391.5    แบบทรงผม

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com