ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

200 ศาสนา (Religion)

290   ศาสนาเปรียบเทียบ และศาสนาอื่นๆ

291    ศาสนาเปรียบเทียบ
292    ศาสนาสมัยโบราณ ศาสนาสมัยกรีก ศาสนาสมัยโรมัน
293    ศาสนาของชนเผ่าเยอรมัน
294    ศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอินเดีย
295    ศาสนาบูชาไฟ หรือ ลัทธิโซโรแอสเตอร์ (Zoroastrianism)
296    ลัทธิยูดาห์ (Judaism)
297    ศาสนาอิสลาม
298   ธรรมคดี
299    ศาสนาอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com