ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

200 ศาสนา (Religion)

280    นิกายต่างๆ ในคริสตศาสนา (web)

280    นิกายต่างๆ ในคริสตศาสนา
281    นิกายสมัยแรกเริ่ม และ นิกายทางตะวันออก(web)
281    นิกายสมัยแรกเริ่ม และ นิกายทางตะวันออก
282    นิกายโรมันคาทอริก(web)
282    นิกายโรมันคาทอริก
283    นิกายคริสเตียนในอังกฤษ (Angligan churches)(web)
283    นิกายคริสเตียนในอังกฤษ (Angligan churches)
284    นิกายโปรแตสแตนต์(web)
284    นิกายโปรแตสแตนต์
285    นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbiterian) นิกายรีฟอร์ม (Reformed) นิกายคองกรีเกชั่น (Congregational)(web)
285    นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbiterian) นิกายรีฟอร์ม (Reformed) นิกายคองกรีเกชั่น (Congregational)
286    นิกายแบบติสต์ นิกายแอดเวนติสต์
287    นิกายโมโธดิสต์ และ นิกายอื่นๆ ในแนวเมโทดิสต์
288   [ไม่ได้กำหนดใช้]
289    นิกายอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com