ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

260 สังคมของชาวคริสต์ และเทววิทยาทางศาสนา

261    เทววิทยาเชิงสังคม ความสัมพันธ์ของศริสตศาสนากับศาสนาอื่น และเจตดติต่อสาสนาอื่นๆ

262    ระบบการปกครองของคณะสงฆ์ในคริสตศาสนา

263   วัน เวลา สถานที่ ที่สำคัญสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนา

264    พิธีสวดมนตร์ และกรรมวิธีสวดมนตร์

265    พิธีปฏิญาณตนเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน และพิธีอื่นๆ

266    การเผยแผ่คริสตศาสนา การเผยแผ่ภายในประเทศ และการเผยแผ่ข้ามประเทศ

267    สมาคมที่ทำงานเพื่อศาสนา

268    การศึกษา การสอนทางศาสนา

269    การวิปัสนา การธุดงค์

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com