ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

250 คริสตศาสนาในท้องถิ่น และระเบียบแผนปฏิบัติ

251   การเทศนาอบรม

252    เนื้อหาคำเทศนาที่ใช้เทศในโอกาสต่างๆ และกับบุคคลต่างๆ

253    นักบวชในคริสตศาสนา และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ

254    การปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ในท้องถิ่น

255   [ไม่ได้กำหนดใช้]

256   [ไม่ได้กำหนดใช้]

257   [ไม่ได้กำหนดใช้]

258   [ไม่ได้กำหนดใช้]

259    การปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ในชีวิตครอบครัว

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com