ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

240 ศีลธรรมของชาวคริสเตียน การเสียสละอุทิศเพื่อศาสนา

241   เทววิทยาเชิงศีลธรรม บาป คุณความดี

242    บทสวดที่ใช้ในโอกาสต่างๆ

243    ข้อเขียนเพื่อเผยแผ่คริสตศาสนาสำหรับบุคคลและครอบครัว

244    [ไม่ได้กำหนดใช้]

245    เพลงสวดในศาสนา ไม่มีดนตรีประกอบ

246    การใช้ศิลปะในศาสนาคริสต์

247    การตกแต่งโบสถ์ โดยใช้เครื่องประดับ เครื่องเรือน การแกะสลัก ภาพเขียนหรือการเขียนภาพ วัสดุถักทอ ศิลปะพลาศติก

248   ประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติชีวิตของชาวคริสต์

249    การปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ในชีวิตครอบครัว

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com