ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

230 เทววิทยาตามแนวคริสตศาสนา

231   พระเป็นเจ้า (Philosophy & Theory of Religion)

232    พระเยซูคริสต์ และ ครอบครัวของพระองค์ (Bible)

233    ความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ (Christianity Christian Theology )

234    หนทางการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ พ้นอบายมุข การปฏิบัติความดี (Christian Moral & Devotional Theology)

235   สภาวะของจิตใจ (Christian Orders & Local Church)

236    อวสานศาสตร์ (Eschatology)

237    [ไม่ได้กำหนดใช้]

238    ความเชื่อ ความเลื่อมใส การสัญญา การปุจฉาวิสัชนาในศริสตศาสนา(Christian Denominations & Sects)

239    การโต้เถียงปัญหาธรรมะ คำสอนในคริสตศาสนา

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com