ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

200 ศาสนา (Religion)

220    ไบเบิล (Religion)

221    พระคัมภีร์เก่า พระคัมภีร์เล่มต้นของคริสตศาสนา (Philosophy & Theory of Religion)

222    เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพระคัมภีร์เก่า (Bible)

223    เอกสารที่เป็นกวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงพระคัมภีร์เก่า (Christianity Christian Theology )

224    เอกสารที่เขียนเชิงทำนายเกี่ยวกับพระคัมภีร์เก่า (Christian Moral & Devotional Theology)

225    พระคัมภีร์ใหม่ พระคัมภีร์เล่มสองของคริสตศาสนา (Christian Orders & Local Church)

226    บทบัญญัติคำสอนของพระเยซู

227    เรื่องราวของคริสตศาสนาในรูปของจดหมาย

228    พระคัมภีร์เล่มสุดท้ายของของพระคัมภีร์ใหม่(Christian Denominations & Sects)

229    พระคัมภีร์ที่พบโดยปราศจากหลักฐานที่แน่นอน

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com