ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

200 ศาสนา (Religion)
210    ปรัชญา และทฤษฎีของศาสนา

211    ความคิด ความเชื่อเกี่ยวพระเจ้า (Concepts of God)

212    การมีอยู่จริงของพระเป็นเจ้า การรู้จักและเข้าถึงพระเป็นเจ้า คุณสมบัติของพระเจ้า

213   การสรรค์สร้างชีวิต การสรรค์สร้างชีวิตมนุษย์

214    ความยุติธรรมของพระเจ้า การทำดีได้ดี การทำชั่วได้ชั่ว ความดี ความชั่ว(ความเลว)

215    วิทยาศาสตร์กับศาสนา เทคโนโลยีกับศาสนา

216    ความดีกับศาสนา

217    [ไม่ได้กำหนดใช้]

218    ธรรมชาติของมนุษย์

219    [ไม่ได้กำหนดใช้]

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com