ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

หมวด 190

190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่(Modern western philosophies)

191    ปรัชญาสหรัฐอเมริกา และปรัชญาแคนาดา

192    ปรัชญาอังกฤษ

193    ปรัชญาเยอรมนี และ ปรัชญาออสเตรีย

194    ปรัชญาฝรั่งเศส

195    ปรัชญาอิตาลี

196     ปรัชญาสเปน และ ปรัชญาปอร์ตุเกส

197    ปรัชญาสหภาพโซเวียต

198    ปรัชญากลุ่มสแกนดิเนเวีย

198.1 ปรัชญานอรเว
198.5    ปรัชญาสวีเดน
198.8    ปรัชญาฟินแลนด์
198.9    ปรัชญาเดนมาร์ก

199    ปรัชญาในส่วนบริเวณอื่นของโลก

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com