ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

หมวด 170

170    จริยศาสตร์ ศีลธรรม

171    ระบบและหลักเกณฑ์ของจริยศาสตร์

172    จริยศาสตร์ทางการเมือง

173    จริยศาสตร์ของความสัมพันธ์ในครอบครัว

174    จริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ

175    จริยศาสตร์ในนันทนาการ ในการพักผ่อนหย่อยใจ การแสดงออกต่อสาธารณชน

176    จริยศาสตร์ทางเพศและงานที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

177    จริยศาสตร์ในทางสังคม การร่วมสมาคม

178    จริยศาสตร์ในการบริโภค

179    บรรทัดฐานของจริยศาสตร์อื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com