ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

140   ความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม

141   กลุ่มจิตวิทยานิยม (Idealism)

142   ปรัชญาเชิงวิพากษ์ (Crltlcal philosophy)

143   ลัทธิแบร์กซ็อง (Bergsonism)

144   มนุษยนิยม (Humanism)

145   ผัสสการนิยม (Sensationalism)

146   ธรรมชาตินิยม (naturalism)

147   สรรพเทวนิยม (Pantheism)

148   ลัทธันตนิยม (Dogmatism)

149   ลัทธิปรัชญาอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com