ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

130   จิตวิทยานามธรรม

131   จิตวิทยานามธรรม การใช้กับสิ่งลึกลับหรือคาถาอาคมเพื่อให้บรรลุความเป็นอยู่ที่ดี ความสุข ความสำเร็จในชีวิต

133   จิตวิทยาเกี่ยวกับผีสางเวทมนตร์

135   ความฝันและการทำนายฝัน

137   การทำนายจากลายมือเขียน

138   การทำนายโดยการวิเคราะห์จากลักษณะภายนอก หรือ บุคลิกภาพของบุคคล

139   การทำนายโดยพิจารณาจากโครงสร้างของกะโหลกศีรษะ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com