ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

120   ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นเหตุเป็นผล ความป็นมนุษย์

121   ทฤษฎีของความรู้ (Epistemology)

122   ความเป็นเหตุเป็นผล

123   การตัดสินใจ การตกลง การไม่ตัดสินใจ การไม่ตกลง

124   การศึกษาจุดหมายปลายทาง

125   ไม่ได้กำหนดใช้

126   อัตตา ตนเอง สติสัมปชัญญะ บุคลิกภาพ

127   จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก

128   ความเป็นมนุษย์

129   กำเนิดและจุดหมายแห่งวิญญาณ ความเป็นอมตะ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com