ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

100 Philosophy and Psychology
ปรัชญา และ จิตวิทยา

  110   อภิปรัชญา

  111   ภววิทยา

  112    ไม่ได้กำหนดใช้

  113   จักรวาลศาสตร์ ปรัชญาของธรรมชาติ กำเนิดของจักรวาล

  114   อวกาศ และความสัมพันธ์ของอวกาศกับมวลสาร

  115   กาลเวลา ช่วงเวลา ความสัมพันธ์ของเวลากับความเคลื่อนไหว

  116   การเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้น วงจร วิวัฒนาการ การเคลื่อนไหว กระบวนการ

  117   โครงสร้าง โครงสร้างของสาร รูปแบบของโครงสร้าง การจัดลำดับโครงสร้าง

  118   แรงและพลังงาน

  119   จำนวนและปริมาณ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com