ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

100 ปรัชญาทั่วๆไป

101    ปรัชญา ทฤษฎี

102   รวมเบ็ดเตล็ดทางปรัชญา

103   พจนานุกรม สารานุกรมปรัชญา

104   หัวข้อเฉพาะสำหรับปรัชญา

105   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสารปรัชญา

106   องค์การ การจัดการทางปรัชญา

107   การศึกษา การวิจัยทางปรัชญา

108   ความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทางปรัชญา

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com