ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

090 Manuscripts, rare books,other rare printed materials
ต้นฉบับตัวเขียน และ หนังสือหายาก

091   Manuscripts ต้นฉบับตัวเขียน

092    Block books หนังสือที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ไม้

093   Incunabula หนังสือที่พิมพ์ก่อน ค.ศ.1500

094   Printed books หนังสือที่พิมพ์ยุคก่อน ๆถึงปี ค.ศ.1700 หนังสือเก่าฉบับที่พิมพ์ครั้งแรก

095    Books notable for bindings หนังสือที่มีชื่อเสียงเพราะปกมีลักษณะพิเศษ

096   Books notable for illustrations and materials

หนังสือที่มีชื่อเสียงเพราะมีรูปภาพพิเศษหรือพิมพ์ลงวัสดุพิเศษ

097    Books notable for ownership or origin

หนังสือที่มีชื่อเสียงเพราะความสำคัญของเจ้าของเดิมหรือมี
เบื้องหลังการกำเนิดที่น่าสนใจ

098    Prohibited works, forgeries, hoaxes หนังสือต้องห้ามหรือหนังสือฉบับทำเลียนแบบ

098.1    หนังสือต้องห้ามเพราะเรื่องทางศาสนา
ต้องห้ามเพราะขัดกับความสงบของบ้านเมือง

099    Books notable for format

หนังสือที่มีชื่อเสียงเพราะลักษณะรูปเล่ม เช่น หนังสือรูปหัวใจ หนังสือเล่มที่เล็กที่สุด

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com