ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

080 รวมเรื่องทั่วไป

081 รวมเรื่องทั่วไปอเมริกัน

082 รวมเรื่องทั่วไปภาษาอังกฤษ

083 รวมเรื่องทั่วไปภาษาตระกูลภาษาเยอรมัน

084 รวมเรื่องทั่วไปภาษาฝรั่งเศส

085 รวมเรื่องทั่วไปภาษาตระกูลภาษาอิตาเลียน

086 รวมเรื่องทั่วไปภาษาสเปนและภาษาปอร์ตุเกส

087 รวมเรื่องทั่วไปภาษาตระกูลสลาวิก

088 รวมเรื่องทั่วไปภาษาในกลุ่มสแกนดินาเวีย

089 รวมเรื่องทั่วไปภาษาอื่นๆ

089.9591 รวมเรื่องทั่วไปภาษาไทย

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com