ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

070 Journalism
วารสารศาสตร์
070    สื่อเอกสาร สื่อการศึกษา สื่อข่าว วารสารศาสตร์ การพิมพ์
071    วารสารและหนังสือพิมพ์ในอเมริกาเหนือ
072    วารสารและหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ
073   วารสารและหนังสือพิมพ์ในยุโรปตอนกลาง เยอรมนี
074   วารสารและหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศส และโมนาโก
075   วารสารและหนังสือพิมพ์ในอิตาลี และดินแดนใกล้เคียง
076   วารสารและหนังสือพิมพ์ในแหลมไอบีเรีย และสเปน
077   วารสารและหนังสือพิมพ์ในยุโรปตะวันออก และรัสเซีย
078   วารสารและหนังสือพิมพ์ในสแกนดิเนเวีย
079   วารสารและหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคอื่นๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com