ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

060 Associations
สมาคมและองค์กรต่างๆ
061    องค์กรต่างๆในอเมริกาเหนือ
062   องค์กรต่างๆในอังกฤษ
063   องค์กรต่างๆในยุโรปตอนกลาง เยอรมนี
064    องค์กรต่างๆในฝรั่งเศส และโมนาโก
065   องค์กรต่างๆในอิตาลี และดินแดนใกล้เคียง
066   องค์กรต่างๆในแหลมไอบีเรีย และสเปน
067   องค์กรต่างๆในยุโรปตะวันออก และรัสเซีย
068   องค์กรต่างๆในภูมิภาคอื่นๆ
069   พิพิธภัณฑ์วิทยา

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com