ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

050 General serial publications
สิ่งพิมพ์ทั่วๆไป
051 American English-language serial publications
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
052 General serial publications in English สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษ
053 General serial publications in other Germanic languages
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาตระกูลภาษาเยอรมัน
054 General serial publications in French,Provencal,Catalan
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาฝรั่งเศษ
055 General serial publications in Italian,Sardinian,Dalamtian,Romanian,Rhaeto-Romanic
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาสตระกูลภาษาอิตาลี
056General serial publications in Spanish and Portuguese
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาสเปนและภาษาปอร์ตุเกส
057 General serial publications in Slavic languages สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาตระกูลสลาวิก
057.1 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษารัสเซีย
058 General serial publications in Scandinavian languages
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
059General serial publications in Italic,Hellenic,other languages
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอื่น ๆ

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com