ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

030 ความรู้เกี่ยวกับสารานุกรม
General encyclopaedic works

สารานุกรมทั่วๆไป

031สารานุกรมภาษาอเมริกัน

032 สารานุกรมทั่วไปภาษาอังกฤษ

033สารานุกรมทั่วไปภาษาตระกูลเยอรมัน

034 สารานุกรมทั่วไปภาษาฝรั่งเศส

035 สารานุกรมทั่วไปภาษาตระกูลภาษาอิตาลี

036 สารานุกรมทั่วไปภาษาสเปนและภาษาปอร์ตุเกส

037 สารานุกรมทั่วไปภาษาตระกูลสลาวิก

037.1 สารานุกรมทั่วไปภาษารัสเซีย

038 สารานุกรมทั่วไปภาษาในกลุ่มสแกนดิเนเวีย

039 สารานุกรมทั่วไปภาษาอื่นๆ

039.951 สารานุกรมภาษาจีน

039.9591 สารานุกรมภาษาไทย

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:September 2010


Send comments to Chumpot@hotmail.com