ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

020 Library and Information Science
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
020    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
021    ความสัมพันธ์ของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ
022   การบริหารอาคารห้องสมุด รวมห้องอ่านหนังสือ ห้องเฉพาะต่าง ๆ ห้องสมุดเคลื่อนที่
023   การบริหารงานบุคคล
024   [ไม่ได้กำหนดใช้]
025   การดำเนินงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ

026   ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศ จำแนกตามสาขาวิชา
027   ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศทั่วไป
ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารสนเทศที่น่าสนใจ(WWW)
028   การอ่าน และ การใช้วัสดุสารสนเทศต่าง ๆ
029   [ไม่ได้กำหนดใช้]

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com