ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

010 บรรณานุกรม

010   บรรณานุกรมทั่วๆไป

011   บรรณานุกรมชนิดต่างๆ

012    บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของเฉพาะบุคคล

013    บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของผู้แต่งประเภทต่างๆ

014    บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานที่ไม่ปรากฏผู้แต่งหรือผู้แต่งใช้นามแฝง

015    บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานที่มาจากที่เฉพาะแห่ง

016    บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของงานที่มีเนื้อหาเฉพาะ

017   แค็ตตาล็อกเรื่องทั่วไป

018   แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงโดยชื่อผู้แต่ง รายการหลัก ปีที่พิมพ์ หรือ เลขทะเบียน

019   แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงตามแบบพจนานุกรม

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com