ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

ความรู้ทั่วไป

หมวดความรู้ทั่วไปเป็นหมวดสุดท้ายที่ Dewey ได้คิดเผื่อไว้ใช้ในการจัดหมวดหมู่หนังสือที่จะมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างไปจาก การจัดหมวดหมู่มาแล้วจากหมวดปรัชญา จนกระทั่งมาถึงหมวดประวัติศาสตร์
หมวดความรู้ทั่วไปจึงเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดให้ใช้กับสาระของหนังสือใหม่ๆที่จะมีในอนาคต เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com