ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

000 หมวดเบ็ดเตล็ด

001 ความรู้ สาระทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ ประวัติของความรู้ การประเมินกิจกรรมทาง ปัญญาที่ทำให้เกิดความรู้ การเพิ่มพูน การขยาย การเผยแพร่ความรู้ การวิพากษ์ความคิดในสาขาวิชาต่างๆ

001.01 ทฤษฎีของความรู้
001.1 วิถีทางแห่งปัญญา ธรรมชาติและคุณค่าของการใช้ปัญญา
001.2 การคงแก่เรียนและการเรียนรู้ กิจกรรมทางปัญญาที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้
001.3 มนุษยศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางคุณค่าของ วิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์
001.4 การวิจัยโดยใช้วิธีการทางสถิติ ความหมายของการวิจัย
001.42 วิธีการวิจัย วิธีการทางวิทยาศาสตร์
001.422 วิธีการทางสถิติ
001.4226 การนำเสนอข้อมูลทางสถิติแบบต่างๆ เช่นการเสนอในรูปกราฟ
001.43 วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เชิงพรรณนา และเชิงทดลอง
001.432 วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ รวมศึกษาเฉพาะกรณี
001.433 วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การใช้แบบสอบถาม การสำรวจ
001.434 วิธีวิจัยเชิงทดลอง
001.44 การสนับสนุน การส่งเสริมการวิจัย การให้รางวัล การให้ประกาศนียบัตร การประกาศเกียรติคุณ
การให้เหรียญศิลปวิทยา การให้ทุนอุดหนุนนักวิจัย การอุปถัมภ์ด้านการเงิน
001.9 ความรู้ที่ยังเป็นข้อขัดแย้งที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ปรากฏการณ์ลี้ลับ การสิ้นสุดของโลก
001.94 สิ่งลึกลับ เช่น เกาะแอตแลนทิสในสมัยดึกดำบรรพ์ สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า พลังเร้นลับของปิรามิด
001.942 จานผี หรือ ยูเอฟโอ (UFO=Unidentified Flying Objects)
001.944 สัตว์ประหลาด เช่น มนุษย์หิมะ มังกร ครุฑ นาค
001.95 เรื่องหลอกลวง เรื่องตลกจากการหลอกลอง
001.96 เรื่องตบตาให้เข้าใจผิด การเชื่อถือเรื่องโชคลางผีสาง

002 The book
หนังสือ

003 Systems
ระบบความรู้

004 Data processing Computer science
การประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์

005 Computer programming, programs, data
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวโปรแกรม ข้อมูล

006Special computer methods
วิธีการทางคอมพิวเตอร์เฉพาะแบบ

007 [Unassigned]
ยังไม่ได้กำหนดใช้

008 [Unassigned]
ยังไม่ได้กำหนดใช้

009 [Unassigned]
ยังไม่ได้กำหนดใช้

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com